Sylheti Natok | Bideshi Barit Bekar | বিদেশী বাড়িত বেকার | Abdul Hasim | Kotai Miah |NewSylhetiNatok

#বিদেশী_বাড়িত_বেকার
#Bideshi_Barith_Bekar
#sylheti_natok
#Abdul_Hasim
#Kotai_Miah
#Akkel_Ali
#Monai
#Montaj
#Kattus_Ali
#Buru_Miah
#modoris_ali
#jalal_uddin
#Rohim

Drama | Bideshi Barit Bekar
Producer : Abdur Rahim
Writer & Direction : H M Aynul
Camera #Jalal_Uddin
Edit :#Jalal_Uddin
Actors
#Shahed_Musharof
#Shamim_Ahmed_Badsha
#Shiplu_Rahat
#Fokrul_Islam
#Fahim
#Abdur_Rohim
#Sunia
#Sumi
#Jahanara
#Afjol
#Akter
#Sahriar
#Jakir
#Sanjida
#london_To_sylhet
#Purir_Izzot
#sylheti_natok
#Abdul_Hasim
#Kotai_Miah
#Akkel_Ali
#Monai
#Montaj
#Kattus_Ali
#Buru_Miah
#modoris_ali
#Assam_India

Drama | Bideshi Barit Bekar
Producer : Abdur Rahim
Writer & Direction : H M Aynul
Camera #Jalal_Uddin
Edit :#Jalal_Uddin
Actors
Shahed Musharof
Shamim Ahmed Badsha
Fokrul Islam
Fahim
Shanjida Akter
Abdur Rohim
Sunia
Afjol

#london_To_sylhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *